Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

เขตการปกครอง
            องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล  มีเขตการปกครองครอบคลุม  6  หมู่บ้าน  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็ม 5 หมู่บ้าน  และบางส่วน 1 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย


 หมู่ที่ 1  บ้านเชิงทะเล     มีนายจิรยุทธ        จิรสุนทรกุล     เป็นผู้ใหญ่บ้าน
(พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเชิงทะเล)

หมู่ที่ 2 บ้านบางเทา  มีนายเกชา เกราะเหล็ก  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
ประวัติหมู่บ้าน
          เมื่อหลายร้อยปีก่อน สภาพหมู่บ้านเป็นบางมีลำคลองขนาดใหญ่ไหลผ่าน มีเรือสำเภาจากประเทศต่างๆมาค้าขาย  สมัยนั้นมีคนขุดพบแร่ทองคำจำนวนมากในบริเวณหมู่บ้านนี้  จนเป็นที่กล่าวขานของคนทั่วไปว่า บ้านบางทอง  และเรียกเพี้ยนมาเป็นบ้านบางเทาจนปัจจุบัน
บ้างก็เล่าว่า สมัยก่อนหมู่บ้านแห่งนี้มีต้นบางเทาขึ้นปรกคลุมไปทั่วทั้งบาง  ปัจจุบันสุญพันธ์แล้ว  ต้นบางเทาเป็นไม้ชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายต้นไทร  มีลำต้นใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาไปรอบทำให้บรรยากาศร่มรื่น  จนเป็นที่กล่าวขานในนามว่า บ้านบางเทา


อาณาเขตของหมู่บ้าน
        ทิศเหนือ   จดหมู่ที่ 5  ตำบลเชิงทะเล
        ทิศใต้   จดตำบลกมลา อำเภอกระทู้
        ทิศตะวันออก  จดหมู่ที่ 5  ตำบลเชิงทะเล
        ทิศตะวันตก  จดหมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล


 ลักษณะภูมิประเทศ    
            บ้านบางเทาตั้งอยู่ในตำบลเชิงทะเล ห่างจากอำเภอถลาง  ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 8  กิโลเมตร พื้นที่ของหมู่บ้านทั้งหมด  1,500  ไร่  บ้านบางเทาเป็นที่ราบสลับเนินเขา สภาพอากาศชื้นมีลำคลองและธารน้ำตกไหลผ่าน มีถนนหลักหลัก


 จำนวนครัวเรือน   ประชากร  1,513  ครัวเรือน 


 จำนวนประชากร   จำนวนประชากรทั้งสิ้น  3,888 คน เป็นชาย  1,920  คน  หญิง  1,968  คน


 ศาสนา  ประชาชนนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 98  และศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 2


 อาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ค้าขาย และรับจ้างทำงานในโรงแรม  และประมงพื้นบ้านเล็กน้อย

2
หน้า :