Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

     1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

  1.1 ด้านกายภาพ (ที่ตั้ง,ขนาด,อาณาเขต)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ตั้งอยู่เลขที่ 247 หมู่ที่ 5 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นที่ทำการ ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอถลาง ประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ประมาณ 22 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 37.1 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,187.5 ไร่ ซึ่งมีอาณาเขต ทิศเหนือ จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ทิศใต้ จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกะทู้ ทิศตะวันออก จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรีและองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร ทิศตะวันตก จดทะเลอันดามัน

ลักษณะภูมิประเทศ

     เป็นที่ราบเชิงเขาด้านหลังติดผา ด้านหน้าติดทะเล โดยมีภูเขาเป็นแนวยาวขนานกับชายฝั่งทะเล มีชายหาดเป็นแนวยาว ด้านหน้าทะเลมีลักษณะเว้าเข้า มีอ่าว เกาะ และแหลม ได้แก่อ่าวบางเทา เกาะกะทะ เกาะแวะ และแหลมสิงห์ มีหาดทรายอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 4 หาด คือ หาดแหลมสิงห์ หาดสุรินทร์ หาดบางเทา และหาดลายัน

ลักษณะภูมิอากาศ

   องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลมีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนชื้นตลอดปี มี 2 ฤดู ประกอบด้วย 1. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 2. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม

หน้า 1  2 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล


จำนวนหมู่บ้าน


   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่

  หมู่ที่ 1 บ้านเชิงทะเล (พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเชิงทะเล)
  หมู่ที่ 2 บ้านบางเทา ที่ตั้ง
บ้านบางเทาตั้งอยู่ในตำบลเชิงทะเล ห่างจากอำเภอถลางไปทางทิศเหนือ ประมาณ 8 กิโลเมตร พื้นที่ของหมู่บ้านทั้งหมด 1,500 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
   บ้านบางเทาเป็นที่ราบสลับเนินเขา มีลำคลองและธารน้ำตกไหลผ่าน สภาพอากาศชื้น ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ค้าขาย และรับจ้าง

ศาสนา
   ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม 100 %

บริการสาธารณะ
   - ศาลาเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง
   - หอกระจายข่าว จำนวน 1 แห่ง
   - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
   - มัสยิด จำนวน 4 แห่ง
   - สหกรณ์อัลอัสลามิยะฮ์ จำนวน 1 แห่ง
   - ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง
   - สถานีอนามัยบ้านบางเทา จำนวน 1 แห่ง การรวมกลุ่ม
   - กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา 1 กลุ่ม สมาชิก 35 คน
   - อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 1 กลุ่ม สมาชิก 35 คน
   - กลุ่มผู้สูงอายุ 1 กลุ่ม สมาชิก 15 คน
   - กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม สมาชิก 20 คน
   - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1 กลุ่ม สมาชิก 80 คน
   - กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
   - กลุ่มสตรีปักลูกปัดบนผ้าปะเต๊ะ 1 กลุ่ม สมาชิก 15 คนหน้า  1 2 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

" คุณภาพชีวิตดี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน "

วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอ

   1. ดำรงรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้คงสภาพสวยงามและ
มีคุณค่าทางการศึกษาหลากหลายไว้เพื่อเป็น "ไข่มุกอันดามัน" ตลอดไป
   2. เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความ
สะดวก รวดเร็วปลอดภัย การให้บริการให้ราคายุติธรรมและมีทางเลือกสำหรับผู้บริโภค ผู้ใช้บริการ
   3. เป็นศูนย์กลางทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารแหล่งความรู้
ด้านธุรกิจคอมพิวเตอร์และการศึกษาทางภาคใต้ตอนบน
   4. มีระบบบริหารการจัดการแบบใหม่ โปร่งใส ติดตามตรวจสอบได้ มีระบบการทำงานที่ดี มีการสร้างความ
เข้าใจร่วมกันได้ดีกับประชาคมต่างชาติ
   5. เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอาศัย ประชากรและชุมชน ร่วมใจกันพัฒนาเพื่อความอยู่ดีกินดี มีสภาพ
แวดล้อมที่ดี ประชาชนมีอาชีพมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีประเพณีวัฒนธรรมและมีจิตวิญญาณที่คง
ความเป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตอย่างยั่งยืน